Menú

Editorial. Turística. Papers de Turisme 1 (2019)

Gerard Móra i Ferragut

El present volum de Turística. Papers de Turisme és una miscel·lània de sis articles que poden agrupar-se en tres apartats de continguts:

Societat de la informació i gestió turística

L'article de Freire; Ramón i Sánchez analitza l'efecte de la implementació de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a les principals cadenes hoteleres espanyoles. Els autors consideren la RSC com un element clau en la gestió empresarial. Es proposa desenvolupar una metodologia de cas múltiple per tal de comprovar com es gestiona la informació empresarial quant a la transparència dels continguts.

L'article de Guasch Portas ofereix una anàlisi dels avantatges i els riscos associats a la gestió de grans quantitats d'informació (Big Data) tant en els seus aspectes legals en general, com en els que són d'aplicació específica del sector turístic. Conté un recull exhaustiu de la normativa aplicable sobre protecció de dades a l'àmbit de l'actual Unió Europea.

Mezquida aporta, amb el seu treball de fi de grau en Turisme, un estudi sobre la incorporació del concepte intel·ligent (smart) aplicat a les destinacions turístiques i a la gestió hotelera. Destaca els beneficis i les limitacions actuals pel que fa a la productivitat d'allò smart en el sector turístic.

Productes turístics

Torres Jiménez proposa, també al seu treball de fi de grau en Turisme, el disseny d'un festival de globus aerostàtics com a possible producte turístic a l'illa d'Eivissa. Es consideren detalladament els diferents aspectes organitzatius aplicables al cas, definint per això un lloc concret i unes activitats específiques que s'haurien implementar. Es valoren els requisits legals, de seguretat i la qualificació professional adient a l'organització de l'esdeveniment.

El treball de fi de grau en Turisme d'Escandell Bortolazzi ens ofereix una anàlisi del producte turístic Mitja Marató de Formentera. Es quantifiquen les repercussions de l'esdeveniment a l'àmbit del turisme de l'esmentada illa. Per això es fa servir, a més d'abundant bibliografia aplicable al cas d'estudi, una enquesta adreçada als participants de la mitja marató en la desena edició (2018).

Planificació turística

Móra considera la rellevància de la planificació en el cas de l'ús turístic del Patrimoni cultural a destinacions madures com Eivissa. Es destaca la necessitat d'incorporar, com un agent clau, a les comunitats d'acollida pel que fa a les decisions que atenyen els productes turístics vinculats al patrimoni cultural.


Podeu accedir als continguts d'aquest número de Turística. Papers de turisme 2019 (1) en format PDF en aquest enllaç